In Nederland wordt grondeigendom al sinds 1832 geregistreerd, beheerd en ontsloten door het Kadaster. Hiermee waarborgt het Kadaster de rechtszekerheid van grondeigenaren en draagt het bij aan de bevordering van het economisch verkeer.

De leerstoelgroep landgebruiksplanning van Wageningen University doet onderzoek naar regionale ruimtelijke ontwikkelingen en levert daarmee een bijdrage aan een duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland.

Het Kadaster en de leerstoelgroep landgebruiksplanning hebben besloten om in de komende jaren de krachten te bundelen in een gezamenlijk onderzoeksprogramma. De eerste concrete invulling van deze samenwerking is een promotieonderzoek op het grensvlak van regionale planning en vastgoedregistratie. Het onderzoek heeft als doel de kennis over de wederzijdse relaties tussen eigendomssituaties en regionale ruimtelijke planning te vergroten en om op basis daarvan te reflecteren op het huidige grondbeleidsinstrumentarium. Hoewel grondeigendom altijd een belangrijke sleutelrol in ruimtelijke planning heeft gehad, is de eigendomssituatie op de grondmarkt een steeds grotere rol gaan spelen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Eigenaren zijn zich steeds meer bewust van hun machtspositie, de grondmarkt stagneert en er is een toename in wettelijke beperkingen op het gebruik van grond. In het onderzoek wordt de invloed van economische factoren (bijvoorbeeld grondprijsontwikkeling), juridische factoren (bijvoorbeeld wettelijke beperkingen op grond) en sociale factoren (bijvoorbeeld verhoudingen tussen eigenaren en overheden) gerelateerd aan het verloop van regionale ontwikkelingen. Naar verwachting zal het onderzoek begin 2015 worden afgerond.