Op verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer is ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel Spoedwet Aanpak Stikstof[1] een position paper opgesteld. In onze reflectie op het voorliggende wetsvoorstel betrekken we de uitgebreide jurisprudentie van diverse (inter)nationale rechtelijke instanties zoals het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU of Hof) en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS of Afdeling) en de inzichten uit het langlopende onderzoek naar de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland.

De reflectie laat zien dat aan het onderhavige wetsvoorstel grote juridische, financiële en ecologische risico’s kleven. De reden hiervoor is dat de in dit wetsvoorstel voorgestelde aanpak op belangrijke punten overeenkomsten vertoont met de opzet en inhoud van het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat als gevolg van een uitspraak van de Afdeling wegens strijd met verplichtingen die voorvloeien uit de Habitatrichtlijn (hierna: Hrl) onverbindend is verklaard.

De position paper is hier te downloaden


[1] Kamerstukken II, 2019-2020, 35 347, 1-3 Regels voor de aanpak  van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet Aanpak Natuur).