P1130959

Ook in het komend jaar zal de belangstelling voor burgerinitiatieven verder toe nemen. We zien dat de  politieke en maatschappelijke wens voor een actievere rol en bijdrage van burgers op allerlei beleidsterreinen, wordt versterkt door de bezuinigingen die inmiddels in gang zijn gezet. Via het onderzoeksprogramma sociale innovatie in regionale planning worden initiatieven van overheden en burgers ondersteund met wetenschappelijke kennis over de wijze waarop ze invulling kunnen geven aan de verschuivende rollen en verantwoordelijkheden. In het artikel “Formal/Informal Dialectics and the Self-Transformation of Spatial Planning Systems: An Exploration” is een theoretische basis voor dit onderzoek uiteengezet. Gebruikmakend van inzichten uit de institutionele economie en ontwikkelingsstudies worden een aantal belangrijke aspecten van ruimtelijke planning uitgewerkt, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de wijze waarop allerlei praktijken tot stand komen in de wisselwerking tussen formele en informele instituties.

Abstract

In this article, we present a perspective on the interaction between formal and informal institutions in spatial planning in which they transform each other continuously, in processes that can be described and analyzed as ongoing reinterpretations. The effects of configurations and dialectics are often ambiguous, only partially observable, different in different domains and at different times. By means of analyses of key concepts in planning theory and practice, this perspective is illustrated and developed. Finally, we analyze transformation options in planning systems, emphasizing the limits of formal institutions in transforming formal/informal configurations, and stressing the importance of judgment and conflict.

Het artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Administration & Society

a previous version of this article can be downloaded here

Van Assche, K., R. Beunen & M. Duineveld (2013) Formal/Informal Dialectics and the Self-Transformation of Spatial Planning Systems: An Exploration. Administration & Society (online first)

This article contributes to the development of evolutionary governace theory (EGT). More information and articles can be found on the website governancetheory.com