In de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ zijn de concepten natuurcombinaties en natuurinclusief geïntroduceerd. In deze studie is nagegaan of rijksoverheden in rijksprojecten zelf met natuurcombinaties en natuurinclusief werken en welke mogelijkheden er zijn om deze manier van werken te versterken. Om het onderzoek uit te voeren, is gebruik gemaakt van inzichten uit Evolutionary Governance Theory. Dit is een theoretisch kader om de co-evolutie van discoursen, actoren en institutionele kaders te analyseren. Voor vier beleidsvelden, te weten windenergie, landbouw, water en infrastructuur is nagegaan hoe rijksoverheden werken. Het onderzoek laat zien dat de begrippen natuurinclusief werken en natuurcombinaties steeds meer aandacht krijgen in het beleid en de programma’s en projecten van de Rijksoverheid. Vooralsnog lijkt natuurinclusief werken nog meer uitzondering dan regel.

Pleijte, M., R. Beunen & R. During (2016). Rijksprojecten: hét natuurinclusieve werken? Een analyse van relaties tussen rijksprojecten en de Rijksnatuurvisie. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOttechnical report